cid:image001.png@01D74B15.5FA60070

Obzorje Evropa je okvirni program za financiranje raziskav in inovacij v Evropski uniji za obdobje 2021–2027. Njegov predhodnik, program Obzorje 2020, je leta 2014 za upravičence uvedel obveznost, da zagotovijo odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih publikacij, povezanih z rezultati projektov. Leta 2017 je bil uveden pilotni projekt odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov, ki upravičence obvezuje, da zagotovijo razpoložljivost raziskovalnih podatkov ali navedejo, zakaj podatkov ni mogoče objaviti. Program Obzorje 2020 je med drugim prispeval k postopnemu vključevanju načel odprte znanosti v sedanjo raziskovalno prakso.

Okvirni program Obzorje Evropa prinaša nove zahteve v zvezi z odprto znanostjo:

Odprt dostop do publikacij

  • Obveznost odprtega dostopa velja tudi za monografije, knjižna poglavja in druga obsežna besedila.
  • Stroški objavljanja v odprtem dostopu se financirajo le, če gre za popolnoma odprto revijo. Stroškov objavljanja v hibridnih revijah ni mogoče financirati iz nepovratnih sredstev.
  • Odprti dostop do celotnega besedila publikacije je treba zagotoviti takoj, najpozneje na dan objave.

Upravljanje raziskovalnih podatkov

  • Izvzetje iz obveznosti, povezanih z upravljanjem raziskovalnih podatkov ni več mogoče.
  • Upravičenci upravljajo vse raziskovalne podatke v skladu z načeli FAIR, izdelati morajo načrt upravljanja podatkov in ga redno posodabljati.
  • Zagotoviti je treba odprt dostop do podatkov v skladu z načelom “odprto, kolikor je mogoče, zaprto, kolikor je potrebno”, kar pomeni, da podatkov v utemeljenih primerih ni mogoče objaviti, na primer, ko je to v nasprotju z varstvom osebnih podatkov ipd.
  • Upravičenci morajo podatke deponirati v podatkovni repozitorij in jih objaviti (če je to mogoče).
  • Podatki, ki bodo objavljeni, morajo biti objavljeni pod licenco CC-BY ali CC0 ali drugo enakovredno licenco.
  • Stroški za upravljanje podatkov (shranjevanje, obdelava, priprava na arhiviranje itd.) so upravičeni stroški v času trajanja nepovratnih sredstev.
  • V programu dela se lahko, kadar je upravičeno, določijo tudi dodatne obveznosti, da bi se za shranjevanje raziskovalnih podatkov in zagotavljanje dostopa do njih uporabljal Evropski oblak odprte znanosti (EOSC).

Več informacij najdete na povezavah:

Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za program Obzorje Evropa

Uredba (EU) 2021/695 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. aprila 2021 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje rezultatov ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1290/2013 in (EU) št. 1291/2013

Dostopnost