KOAlicija S in Načrt S

4. septembra 2018 je skupina nacionalnih in mednarodnih financerjev raziskovalne dejavnosti s podporo Evropske komisije (EC) in Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ustanovila kOAlicijo S, inciativo, ki se zavzema za takojšen in popoln dostop do znanstvenih del, ki nastanejo kot rezultat financiranja raziskovalnega dela s strani sodelujočih .

Aktivna članica kOAlicije S je tudi ARRS, ki v iniciativi predstavlja Slovenijo.

Aktivnosti kOAlicije S so usmerjene k izgradnji in implementaciji Načrta S, ki opredeljuje temeljni cilj:

“Od leta 2021 naj bodo vse znanstvene objave, ki nastajajo kot rezultat raziskovalne dejavnosti, podprte s sredstvi javnega ali zasebnega financiranja nacionalnih, regionalnih ali mednarodnih financerjev, objavljene v odprtem dostopu v znanstvenih revijah in na platformah za odprte objave ali pa nemudoma, brez časovnega odloga, dostopne v ustreznih repozitorijih.”

Načrt S sloni na desetih načelih:

 1. Avtorji oziroma njihove matične institucije zadržijo avtorske pravice. Vsa znanstvena dela morajo biti objavljena z izbrano odprto licenco, najbolje z licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY).
 2. Financerji vzpostavijo robustne kriterije in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odprto dostopne znanstvene revije, platforme za odprto objavljanje in repozitoriji.
 3. Financerji podpirajo vzpostavitev odprto dostopnih znanstvenih revij, platform za odprte objave, repozitorijev ter ostale infrastrukture za odprti dostop, v primerih, kjer je potrebno.
 4. Kjer je mogoče, stroške odprtih objav prevzamejo financerji, tako da  stroški ne bremenijo posameznih raziskovalcev. Na tak način lahko vsi raziskovalci objavljajo v odprtem dostopu.
 5. Financerji podpirajo raznolikost poslovnih modelov odprtega objavljanja. Plačilo odprtih objav, kjer je to potrebno, je skladno z dejansko vrednostjo storitve, ki jo založnik izvede. Struktura stroškov je transparentna in financerjem omogoča pregled in morebitno omejevanje dvigovanja stroškov.
 6. Financerji spodbujajo vlade, univerze in raziskovalne organizacije, knjižnice ter ostalo akademsko skupnost, da z usklajenimi strategijami, politikami in praksami zagotavljajo transparentnost.
 7. Ta načela veljajo za vsa znanstvena dela. Odprto objavljanje znanstvenih monografij  in poglavij predstavlja daljši proces, za katerega je potrebno več časa in drugačni pristopi.
 8. Financerji ne podpirajo odprtega objavljanja v hibridnih revijah, razen v primerih tako imenovanih preoblikovalnih dogovorov, s katerimi je prehod v takojšnji in popoln odprti dostop jasno časovno opredeljen. Financerji lahko preoblikovalne dogovore finančno podpirajo.
 9. Financerji spremljajo izvajanje  zahtev in sankcionirajo njihovo neizpolnjevanje.
 10. Financerji vrednotenje in financiranje raziskovalnega dela izvajajo na podlagi vsebine raziskovalnega dela in ne na podlagi ocen platforme objave znanstvenega dela (na primer dejavnik vpliva in druga metrika znanstvenih revij) ali ocene založnika.
Načrt S opredeljuje tri načine zagotavljanja takojšnje odprte dostopnosti znanstvenih del pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY).

 

ZLATA POT ZELENA POT
Objava v zlatih, odprto dostopnih revijah ali objava na platformah za odprto objavljanje. Objava v odprtem dostopu v naročniških, hibridnih revijah, kadar so le-te del preoblikovalnih dogovorov (Transformative Arrangements – TA). Objava v naročniški reviji in arhiviranje avtorjevega končnega, recenziranega rokopisa (AAM – Author Accepted Manuscript) pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY 4.0) in brez časovne zapore dostopa (embarga) v repozitorij. 
Članice kOAlicije S bodo financirale tovrstne stroške objav. Članice kOAlicije S nudijo podporo s sofinanciranjem preoblikovalnih pogodb ali plačilom objav v preoblikovalnih revijah. Članice kOAlicije S omogočajo uporabo strategije ohranjanja avtorskih pravic in ne bodo finančno podpirale objav v hibridnih revijah.

Načrt S spodbuja tudi shranjevanje izvorne, založnikove različice članka (VoR – Version of Record) v repozitorij takoj ob izidu.

Zahteve Načrta S zaenkrat veljajo za objave znanstvenih člankov in se še ne uporabljajo za objave v monografijah ali za raziskovalne podatke. 

Poleg licence Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY) je sprejemljiva tudi uporaba licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji (CC BY-SA 4.0) in licence Creative Commons v javni domeni (CC0 univerzalna). V primeru specifične zahteve avtorja financer lahko dovoli tudi uporabo licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav (CC BY-ND 4.0).

Zlata pot

Načrt S predvideva zlato pot, objavo v popolnoma odprti reviji, kot najprimernejšo možnost zagotavljanja odprtega dostopa, ker omogoča takojšnjo dostopnost izvorne, založnikove različice članka (VoR – Version of Record) in omejuje možnosti dvojnega zaslužka (naročnine in plačilo objav) založnikov. 

Verodostojen vir za iskanje informacij o kakovostnih odprto dostopnih revijah je imenik Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Poleg odprtih objav v zlatih revijah so v skladu z zahtevami Načrta S tudi:

 • odprte objave v preoblikovalnih revijah (Transformative Journals – TJ). Gre za naročniške, hibridne revije, katerih založniki so se, v skladu s kriteriji Načrta S, zavezali k postopni preobrazbi v odprto dostopen založniški model: vsaj 15 odstotna relativna letna rast deleža odprtih objav in preobrazba v OD model, ko delež odprtih objav doseže 75 odstotkov, transparentnost stroškov objavljanja in sorazmerno zniževanje naročnin ter izpolnjevanje tehničnih priporočil in zahtev za objavljanje. Članice kOAlicije S bodo plačevanje stroškov objav v preoblikovalnih revijah podpirale največ do konca leta 2024

KOAlicija S objavlja seznam založnikov, ki so pristopili k preobrazbi revij, med njimi so na primer Cambridge University Press (209 revij), Springer Nature (1.700 revij), British Medical Journals (33 revij), Elsevier (160 revij), Association for Computing Machinery in Karger.

 • odprte objave v revijah, ki so del preoblikovalnih pogodb (Transformative Agreement, tudi Transformative Model Agreement). Gre za naročniške, hibridne revije, vključene v licenčne pogodbe konzorcijev, institucij ali financerjev z založniki znanstvene periodike, tako imenovane Publish and Read (PAR) oziroma Read and Publish (RAP) pogodbe. Omogočajo prehod iz obstoječih, naročniških modelov za branje v financiranje odprto dostopnega založništva. Običajno gre za pogodbo z vavčerji (brezplačnimi objavami) v dogovorjenem naboru revij založnika. Članice kOAlicije S priznavajo pogodbe, ki so v skladu s smernicami iniciative Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC) in so registrirane v ESAC Transformative Agreement Registry. Tudi finančna podpora tovrstnim dogovorom je prehodnega značaja, predvidena največ do konca leta 2024, ko kOAlicija S napoveduje pregled učinkov svoje politike.

Zelena pot – strategija ohranjanja avtorskih pravic

Načela Načrta S ne omejujejo akademske svobode raziskovalcev pri objavljanju.

Večina komercialnih založnikov od avtorjev zahteva ob sprejemu članka v objavo v naročniški reviji prenos materialnih avtorskih pravic in podpis pogodbe o objavi (CTA – Copyright Transfer Agreement). 

Založniške politike samoarhiviranja običajno ne dovoljujejo shranjevanja avtorjevega končnega, recenziranega rokopisa (AAM) v skladu z zahtevami Načrta S (odprti dostop pod licenco Creative Commons BY, takojšnja dostopnost). 

Zato je kOAlicija S oblikovala strategijo ohranjanja avtorskih pravic,  Rights Retention Strategy (RRS), ki tudi v primerih, ko ni možnosti za objavo v zlatem odprtem dostopu, avtorjem omogoča, da rezultate iz javno financiranih raziskav objavijo v revijah po njihovem izboru, čeprav naročniških, a kljub temu izpolnijo zahteve financerjev za takojšnjo odprto dostopnost.

Avtorji obdržijo materialne pravice, založniku pa „dovolijo objavo“!

https://www.coalition-s.org/rights-retention-strategy/ 

Financerji bodo vključili RRS v razpise na dva načina, kot:

 1. “prior license” – predhodna dodelitev CC BY licence na bodočo objavo AAM (ali VoR).Izhodišče: licenca CC BY, ki jo avtor (imetnik avtorskih pravic) dodeli na svoj rokopis ob oddaji založniku, ima pravno prednost pred katero koli kasneje dodeljeno licenco na objavo, kakor tudi pred določili pogodbe o objavi s prenosom avtorskih pravic, kadar le-to založnik ob sprejemu članka v objavo od avtorja zahteva.
 2. prior obligation” – zahteva, da avtorji sami zagotovijo takojšnjo dostopnost AAM (ali VoR) pod licenco CC BY ali enakovredno.
  Avtor ob oddaji založnika seznani, da mora v skladu z zahtevami financerja zagotoviti takojšnjo dostopnost AAM ali VoR pod licenco CC BY.

Članice kOAlicije S bodo s spremembo pogojev v razpisih za svoje instrumente financiranja raziskovalcem omogočile ter hkrati naložile obveznost, da obdržijo materialne avtorske pravice in vsaj avtorjev končni, recenzirani rokopis (AAM) pod licenco Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY) in brez časovne zapore arhivirajo v repozitorij.

Financerji bodo od avtorjev zahtevali, da rokopisu ob oddaji dodajo sledeče obvestilo:

»To raziskavo je v celoti ali delno financiral [ime financerja] [štev. projekta]. Za namen odprtega dostopa je avtor dodelil licenco CC BY na avtorske pravice za katero koli različico avtorjevega končnega, recenziranega rokopisa (AAM – Author Accepted Manuscript), ki izhaja iz tega prispevka.«

oziroma:

»To raziskavo je v celoti ali delno financiral [ime financerja] [štev. projekta]. V skladu z zahtevo financerja mora biti najmanj avtorjev končni, recenzirani rokopis (AAM – Author Accepted Manuscript) dostopen takoj ob objavi pod licenco CC BY ali drugo enakovredno.»

S tem bo avtor založnika seznanil, da bo uporabil RRS za zagotovitev odprte dostopnosti svojega dela, ki bo sicer objavljeno kot “zaprto” v naročniški reviji. KOAlicija S je založnike obvestila o vsebini RRS in jih pozvala k prilagoditvi njihovih politik, vendar so se do sedaj odzvali le redki in objavili spremembo politike samoarhiviranja, na primer American Association for the Advancement of Science (AAAS) in Association for Computing Machinery (ob določenih pogojih). Avtorji naj bodo na tovrstne določbe še posebej pozorni, kadar podpisujejo pogodbe o objavi, in naj o težavah obveščajo financerja.

Članice kOAlicije S neodvisno izvajajo implementacijo načel Načrta S. V preglednici  Implementation Roadmap of cOAlition S Organisations je razvidno, kako in za katere objave bodo zahteve veljale, ali bodo članice pokrivale tudi plačilo APC v preoblikovalnih revijah in kdaj bodo v razpise za instrumente financiranja implementirale strategijo ohranjanja avtorskih pravic (RRS): nekatere s 1. januarjem 2021 (“early adopter”), druge kasneje (“adoption to follow”).

Ta dejstva, kakor tudi same zahteve Načrta S, pomembno vplivajo na možnosti avtorjev za objave v revijah po njihovem izboru.

Journal Checker Tool (JCT)

KOALicija S je objavila spletno orodje Journal Checker Tool (JCT), ki avtorjem  omogoča, da z vpisom naslova (ali ISSN) revije, financerja in svoje inštitucije preverijo, ali je objava v izbrani reviji v skladu z zahtevami Načrta S oziroma jih informira, katere možnosti za objavo imajo.  Delovanje orodja temelji na funkcionalnem združevanju zahtev Načrta S za odprto dostopnost objav, informacij o poteku implementacije pri posameznih članicah (Implementation Roadmap of cOAlition S Organisations) in podatkov iz različnih servisov, registrov in portalov (DOAJ, ISSN register revij, ESAC register preoblikovalnih pogodb, šifrant raziskovalnih organizacij ROR in drugih). Orodje torej omogoča prikaz ustreznosti izbrane revije za objavo glede na avtorjevo institucionalno pripadnost in financerja.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v dosedanjih razpisih za svoje instrumente financiranja še ni zahtevala RRS. To pomeni, da slovenski raziskovalci te možnosti odprtega objavljanja še ne morejo uporabiti. Izjema so založniki, ki ta način pod določenimi pogoji dovoljujejo vsem avtorjem (Royal Society, Microbiology Society).

Transparentnost cen in storitev

Načrt S zahteva preglednost cen in storitev založnikov, ne glede na to, ali gre za objave v odprto dostopnih revijah in na platformah za odprto objavljanje ali pa za objave v okviru preoblikovalnih dogovorov. V partnerstvu z založniki in drugimi deležniki je kOAlicija S pripravila smernice Plan S Price Transparency Frameworks: guidance & requirements, kjer so definirali različne storitve v procesu objavljanja in osnutek okvira za oblikovanje cen.

Tehnične smernice in druge zahteve za objavljanje v skladu z Načrtom S

Znanstvena dela morajo biti objavljena v medijih, ki izpolnjujejo tehnične smernice in druge zahteve, objavljene v Technical Guidance and Requirements. To velja tudi za repozitorije, kadar gre za objavo v naročniški reviji, ki ji sledi takojšnje shranjevanje avtorjevega končnega, recenziranega rokopisa (ali izvorne, založnikove verzije) v repozitorijih brez embarga. 

Zavezujoče zahteve so:

 • Recenzijski postopek sledi standardom posamezne znanstvene vede in se izvaja v skladu z načeli Odbora za založniško etiko (COPE- Commitee on Publication Ethics).
 • Uredniška politika in postopki odločanja revije/platforme so javno objavljeni, prav tako vsaj osnovna letna statistika (število  prejetih prispevkov, število zahtevanih pregledov, število prejetih pregledov, stopnja odobritve in povprečni čas od oddaje do objave).
 • Revija/platforma mora zagotavljati takojšnjo odprto dostopnost objav v skladu z zahtevami Načrta S, bodisi po zlati ali zeleni poti (absolutno brez dodatnih stroškov za shranjevanje AAM in ohranitev avtorskih pravic).
 • Uporaba trajnih identifikatorjev za znanstvene objave (DOI, URN, Handle…) vključno z oznako različic v primeru popravkov (na primer Crossmark). To velja tako za VoR, kakor tudi za arhiviranje AAM.
 • Trajno hranjenje digitalnih vsebin v skladu s standardi.
 • Računalniško berljiv prevod licence (metapodatki kot digital code) za identifikacijo avtorskega dela glede na določene glavne pogoje licence. To velja tako za VoR, kakor tudi za arhiviranje AAM.
 • Visokokakovostni metapodatki na ravni članka v standardni interoperabilni obliki pod licenco Creative Commons v javni domeni (CC0 univerzalna). Metapodatki morajo vključevati ključne podatke o financiranju (vsaj ime financerja,  številka/identifikator projekta).
 • Revija / platforma je registrirana ali je v postopku registracije v Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 • Odprto dostopna revija ne sme izhajati kot zrcalni naslov sicer naročniške revije ali imeti skupnega uredništva.
 • Informacije o stroških in o vseh drugih dejavnikih, ki vplivajo na zaračunavanje objav in naročnin, morajo biti na voljo na spletni strani revije. 
 • Revija / platforma avtorjem iz držav z nižjimi prihodki omogoča z jasno opredeljeno politiko oprostitev plačila APC ter vodi statistiko zahtevkov in odobritev.
 • Repozitorij je registriran ali je v postopku registracije v Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR).  
 • Repozitorij zagotavlja neprekinjeno delovanje in nudi pomoč uporabnikom (vsaj preko elektronske pošte z odzivnostjo največ do 24 ur).

Zaželjene funkcionalnosti:

 • Podpora uporabi identifikatorjev za avtorje (ORCID), financerje, institucije, programe in projekte financiranja in podobno.
 • Registracija politike samoarhiviranja v Sherpa Romeo.
 • Kompatibilnost metapodatkov z OpenAIRE.
 • Možnost prenosa celotnega besedila vseh objav (vključno z dodatnimi materiali in raziskovalnimi podatki) v strojno berljivi standardni obliki, kot je JATS XML.
 • Založnik nudi storitev neposrednega shranjevanja celotnih besedil, vključno z metapodatki, v strojno berljivi standardni obliki, kot je JATS XML, v za ta namen določen repozitorij.
 • Povezovanje do podatkov, kode in drugih rezultatov raziskav, ki so podlaga za objavo ter so na voljo v zunanjih repozitorijih.
 • Dostopnost informacij o citiranosti odprtih objav v skladu s standardi Initiative for Open Citations (I4OC).
Dostopnost