Nacionalna strategija odprtega dostopa

Države članice EU naj bi v okviru Evropskega raziskovalnega prostora v skladu s priporočili Evropske komisije uveljavile enaka določila za nacionalno financiranje raziskovalne dejavnosti in s tem tudi pogoje za odprto dostopnost rezultatov iz javno financiranih raziskav. 

Določila glede odprtega dostopa do publikacij in raziskovalnih podatkov v Nacionalni strategiji odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020, ki je bila sprejeta septembra 2015, so torej usklajena z določili glede odprtega dostopa v evropskem programu Obzorje 2020.

V letu 2017 je bil sprejet Akcijski načrt izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020, ki  opredeljuje ukrepe, aktivnosti, kazalnike, nosilce in sodelujoče deležnike ter roke in finančne vire za izvedbo določil nacionalne strategije odprtega dostopa. 

Določila glede odprtega dostopa do znanstvenih informacij

  • Obvezno zagotoviti odprto dostopnost recenziranih člankov iz sofinanciranih projektov, močno spodbuja tudi odprto dostopnost recenziranih monografij.
  • Čim prej, vendar najkasneje ob objavi, je potrebno shraniti strojno berljivo elektronsko kopijo objavljene različice članka (VoR – Version of Record) ali končni, recenzirani avtorjev rokopis (AAM – Author Accepted Manuscript) v repozitorij.
  • Zagotoviti odprto dostopnost takoj ob objavi ali z odlogom 6 mesecev za  naravoslovno – tehnične in medicinske vede oziroma 12 mesecev za  družboslovje in humanistiko.
  • Raziskovalci naj ohranijo avtorske pravice in dovolijo nadaljnjo uporabo pod odprtimi licencami, na primer Creative Commons (CC) ali podobnimi, najbolje Creative Commons priznanje avtorstva (CC BY).
  • V repozitorijih morajo biti na voljo vsi metapodatki, potrebni za identifikacijo objave (OpenAIRE kompatibilnost).
  • Upravičenci si morajo prizadevati, da vzporedno s publikacijo shranijo tudi raziskovalne podatke, ki so potrebni za potrditev rezultatov v shranjenih znanstvenih publikacijah.
  • Izveden bo nacionalni pilotni program “Odprti dostop do raziskovalnih podatkov v Sloveniji”, ki se bo nanašal na podatke, vključno s povezanimi metapodatki, ki so potrebni za validacijo rezultatov, kakor so opredeljeni, in v rokih, določenih v načrtu ravnanja z raziskovalnimi podatki.
  • Revije izdajateljev s sedežem v Sloveniji, ki vsebujejo recenzirane članke in je njihovo izdajanje sofinancirano z nacionalnimi javnimi sredstvi, zagotovijo odprti dostop do svojih vsebin takoj ob objavi pod licencami Creative Commons. Programska oprema za izdajanje mora biti kompatibilna z določili OpenAIRE, revije naj bodo vključene v Directory of Open Access Journals (DOAJ).
  • Izdajatelji znanstvenih monografij s sedežem v Sloveniji, ki so prejemniki nacionalnih javnih sredstev, naj si prizadevajo za izdajanje monografij v poslovnih modelih, ki omogočajo odprti dostop do celotnih besedil ob objavi in upravljanje avtorskih pravic z licencami Creative Commons. Odprto dostopne znanstvene monografije naj bodo vključene v Directory of Open Access Books (DOAB).

Določila Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020 so vključena v razpise ARRS za instrumente financiranja.

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 v členu 13. navaja:  

Odprti dostop do recenziranih znanstvenih objav in spletni dostop do informacij o raziskovalnem projektu

Skladno z določili Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Republiki Sloveniji 2015-2020* morajo biti vse recenzirane znanstvene objave, ki izhajajo iz izvajanja raziskovalnega projekta, objavljene v odprtem dostopu. Recenzirana znanstvena objava mora vsebovati tudi podatke o financerju ali financerjih ter številko projekta skladno s 105. členom pravilnika.

Prijavitelj mora po odobritvi projekta na spletnem mestu svoje RO odpreti posebno spletno stran oz. podstran, ki bo namenjena projektu, ter bo omogočala diseminacijo dosežkov. Obvezne minimalne vsebine spletne strani so: vsebinski opis projekta z osnovnimi podatki glede financiranja, sestava  projektne skupine s povezavami na podatke v sistemu SICRIS, faze projekta in opis njihove realizacije, bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta ter navedba logotipa  ARRS in drugih sofinancerjev. Vsebine, ki so zajete v sistemu SICRIS, naj bodo povezane in jih ni potrebno podvajati. Spletna stran predstavitev projekta mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta. O vzpostavitvi spletne strani izvajalec poroča v vmesnem in zaključnem poročilu.

Dostopnost