Načini odprtega objavljanja

Odprti dostop obsega brezplačen dostop do celotne vsebine znanstvenih del  na svetovnem spletu ter upravljanje avtorske pravice. Avtor obdrži materialne avtorske pravice in založniku dovoli objavo znanstvenega dela (licence to publish)

Odprto dostopno znanstveno delo (libre open access) ustreza naslednjim kriterijem:

  • nosilec materialnih avtorskih pravic (avtor ali institucija) vsem uporabnikom daje prosto, nepreklicno in stalno pravico dostopa do dela ter dovoljuje razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del v katerem koli digitalnem mediju za kateri koli odgovoren namen (dovoljeno uporabo označi na primer z licencami avtorskopravnega modela Creative Commons),
  • znanstveno delo se v celotnem obsegu ter z vsemi dodatki (tudi zgoraj omenjenimi dovoljenji), nemudoma shrani v repozitorij, ki omogoča prost dostop, neomejeno distribucijo, interoperabilnost, pretočnost podatkov in trajno hrambo.

Tako imenovani prosti dostop (free access) sam po sebi še ni odprti dostop. Celotno besedilo članka je v tem primeru brezplačno dostopno na svetovnem spletu, vendar je vsebina varovana z določili avtorskega prava, značilnimi za objave v naročniških znanstvenih publikacijah (avtor materialne avtorske pravice prenese na založnika). 

Poznamo različne modele zagotavljanja odprtega dostopa:

Zlati odprti dostop (Gold OA): Objavljanje v odprto dostopnih revijah in monografijah (open access journals, monographs) je označeno kot zlati odprti dostop (gold open access). Odprto dostopne revije in knjige omogočajo dostop do celotne vsebine brez naročnine ali nakupa in uporabljajo avtorskopravni model, v skladu s katerim avtor obdrži materialne avtorske pravice in omogoči nadaljnjo uporabo, največkrat označeno z licencami Creative Commons. Objava običajno zahteva plačilo (APC – Article Processing Charge, BPC –  Book Processing Charge ali BCPC, CPC – Book Chapter /Chapter Processing Charge). V nekaterih primerih je lahko objava brezplačna, kar pogosto označujejo kot  diamantni odprti dostop. 

Diamantni (Diamond ali Platinum OA) odprti dostop: 

Neprofitni model zlatega odprtega dostopa, ki pomeni takojšnjo odprto dostopnost znanstvenih del brez plačila stroškov objave – objavljanje je torej za avtorje ali njihove institucije brezplačno. Pri tem avtorji obdržijo materialne avtorske pravice in dovolijo deljenje in ponovno uporabo znanstvenega dela (praviloma uporaba in predelava v komercialne namene ni dovoljena). Založniki (sem sodijo tudi znanstvena združenja, neprofitne organizacije, raziskovalne institucije, knjižnice, financerji, različne mednarodne pobude in upravljalci platform za objave) sredstva za delovanje zagotavljajo na druge načine: sponzorstva, donacije, zbiranja sredstev v okviru različnih iniciativ, množična financiranja in podobno.

Zlati odprti dostop v hibridnih revijah (Hybrid OA): Hibridne revije so naročniške znanstvene revije v elektronski obliki, ki ob plačilu APC omogočajo odprto objavo posameznih člankov. Avtor obdrži materialne avtorske pravice in pod odprto licenco  (na primer licenco Creative Commons) omogoči nadaljnjo uporabo. Drugi članki v tovrstni reviji so dostopni samo naročnikom, avtorji so materialne avtorske pravice za te članke prenesli na založbo.

Zeleni odprti dostop oz. samoarhiviranje (Green OA): 

Zeleni odprti dostop oziroma zelena pot (green open access) predstavlja odprto ali prosto dostopnost znanstvenih del, objavljenih po običajni poti v naročniških revijah, ki jih je avtor (ali nekdo v njegovem imenu) arhiviral v repozitorijih. Odvisno od tega, katera različica dela je arhivirana, ločimo več oblik:   

  1. Arhiviranje avtorjeve končne, recenzirane različice znanstvenega dela (AAM – Author Accepted Manuscript, tudi postprint – prednatis), sprejetega v objavo v naročniško znanstveno revijo (ta način pogosto označujejo kot Green Accepted). Dostopnost takega dela je pogosto omejena s časovno zaporo (embargo), nadaljnja uporaba je praviloma določena z založnikovo politiko samoarhiviranja (več o založniških politikah samoarhiviranja na portalu Sherpa Romeo).    
  2. Arhiviranje nerecenzirane različice (preprint) rokopisa  znanstvenega dela, posredovanega v objavo. Pri tem gre praviloma za informativno objavo, ki še ne izpolnjuje pogojev znanstvene objave.   

Avtorji v repozitorijih arhivirajo tudi izvorne, odprto dostopne objave   znanstvenih del (VoR – Version of Record), objavljenih po zlati poti. Obstajajo tudi prakse, ko financer sklene pogodbo za arhiviranje neposredno z založnikom (na primer arhiviranje v PubMed Central). Ta način financerjem omogoča spremljanje izpolnjevanja njihovih zahtev glede odprte dostopnosti objav in ga pogosto označujejo tudi kot Green Published. 

Odprte objave na založniških platformah financerjev:

Nekateri financerji raziskovalne dejavnosti vzpostavijo posebne platforme za objave znanstvenih del, ki so rezultat izvajanja različnih instrumentov financiranja tega financerja. Na tak način lahko raziskovalci izpolnijo zahteve financerjev po odprti objavi. Objava je lahko brezplačna ali proti plačilu APC, omogočena je takojšnja odprta dostopnost posamičnih člankov. Avtor praviloma obdrži materialne avtorske pravice za svoje delo in dovoli nadaljnjo uporabo, na primer  z licenco Creative Commons. Odprte objave na založniških platformah financerjev so podvržene recenzijskim postopkom. Tak način odprtih objav znanstvenih del sodi v širšo paradigmo znanstvenega objavljanja, imenovano “financer kot založnik” (Funder as Publisher).

Dostopnost